Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje nutné pro uskutečnění objednávky

Při objednávce zboží po vás pro splnění smlouvy požadujeme pouze ty nejdůležitější data.

Jméno a příjmení – ať víme, jak vás oslovit a pro potřeby dopravce

Doručovací adresa – aby, jste zboží dostali včas a do svých rukou

Telefon – pro potřeby dopravce a pro nás v případě nejasností

E-mail – pro potvrzení objednávky, zaslání údajů pro platbu, informování o cestě vašeho balíku a pro potřeby dopravce

Další osobní údaje od vás nepožadujeme.

Kdo zpracovává vaše osobní údaje:

Správcem vašich osobních údajů je firma EVENT FOR LIFE s.r.o., sídlem Karla Pokorného 1349/69, Ostrava, 70800, IČ: 05235995, DIČ: cz05235995. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66661, dne 13.7.2016

Kontaktní údaje správce:
Pro doručování prosím využijte adresu: EVENT FOR LIFE s.r.o., Milana Fialy 247/3, Ostrava-Dubina, 70030, elektronická adresa: info@dareceknamiru.cz, telefon +420 727 976 896

Zákonný důvod pro zpracování osobních údajů:
Vaše údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy – tedy zajištění a dodání vámi objednaného zboží. Námi požadované osobní údaje jsou nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi a Správcem.

Doba uložení / zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Další příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány i třetími stranami. Tedy firmami, které nám zprostředkovávají služby dopravní, finanční nebo softwarové. Vše na základě smlouvy mezi námi a vámi.

Jedná se o tyto společnosti:
PPL CZ, s.r.o. (doprava zboží) IČ 25194798, Říčany - Jažlovice, K Borovému 99, PSČ 251 01

Zásilkovna s.r.o. (doprava zboží) IČ 28408306, Praha - Libeň, Drahobejlova 1019/27, PSČ 190 00

Fio banka, a.s. (platby) IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21

Speciální technologie, s.r.o. (účetní služby), IČ 26788934, Ostrava - Slezská Ostrava, U Staré elektrárny 1881/4, PSČ 710 00

FakturaOnline s.r.o. (softwarový program na tvorbu faktur), IČ 04129890, Praha - Smíchov, Křížová 2598/4, PSČ 150 00

TILL CONSULT a.s. (účetní program), IČ 646110331, Čechova 29, 750 11, Přerov 2

ECOMAIL, s.r.o. (e-mailingový nástroj), IČ 02762943, Praha - Braník, Na Mlejnku 764/18, PSČ 147 00

Smartsupp.com, s.r.o. (komunikační nástroj se zákazníkem v prostředí stránek www.dareceknamiru.cz), IČ 03668681, Brno - Černá Pole, Milady Horákové 1957/13, 602 00

Michal Seidler (správa webových stránek), IČ 76581012, Tísek 135, 743 01


V rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely používáme tzv. soubory cookies. Používáním našeho e-shopu souhlasíte s použitím zmíněné technologie.
Naše webové stránky dále používají služby Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.

Práva subjektu údajů – tedy vaše práva:
Ze zákona máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz – popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a na jejich přenositelnost.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo od Správce požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, kategorii, rozsahu a veškerých dostupných informacích o jejich zdroji a plánované době zpracování.

Právo na opravu nebo výmaz
Správce má povinnost bez zbytečného odkladu opravit nepřesné osobní údaje, vy máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, a to v případě, že je dán jeden z těchto údajů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.

Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat po Správci omezení zpracování v těchto případech:

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo vznést námitku
Toto právo se vztahuje na vaše osobní údaje, které se zpracovávají za účelem přímého marketingu. V tomto případě máte právo zrušit možnost používání vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat své osobní údaje, které jste poskytli Správci a předat tyto data jinému Správci, a to v případě že:

 1. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů; a současně
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů došlo porušení, či je porušováno právo, máte mimo jiné možnost podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout.
Poskytnutí těchto údajů je ale nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít a z naší strany ji splnit.